Verkoopsvoorwaarden

OPGELET: BIJ ANNULATIE VAN EEN BESTELLING EN BETALING VIA BANKKAART/KREDIETKAART ZULLEN DE 2% TRANSACTIEKOSTEN NIET WORDEN TERUGBETAALD.
AAN DE BETAALMETHODE OVERSCHRIJVING ZIJN ER GEEN TRANSACTIEKOSTEN VERBONDEN EN KAN HET VOLLEDIGE BEDRAG WORDEN TERUGBETAALD.

1. ALGEMEEN

a) Deze AV vormen de kaderovereenkomst voor elke individuele verkoops- of dienstenovereenkomst gesloten met xxxxx.BE en/of xxxxBE, met maatschappelijke zetel te xxxxx 29, xxx xxxxxx, België en een partij genoemd de KLANT, welke deze overeenkomst sluit in het kader van diens professionele activiteiten.
(b) In geval van conflict tussen deze AV en eventuele specifieke voorwaarden in een bestelling van of eender ander document met een specifieke Klant, dan hebben deze AV voorrang tenzij die specifieke voorwaarden expliciet en schriftelijk aanvaard werden door de Klant en de Verkoper, in welk geval deze AV voor het overige van toepassing blijven. De AV van de klant zijn niet van toepassing.
(c) Indien een bepaling van deze AV niet afdwingbaar is, zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van die bepaling of van deze AV in hun geheel.
(d) Alle wijzigingen van deze AV moeten schriftelijk overeengekomen worden. Hetzelfde geldt voor deze wijzigingsclausule.

2. OFFERTES & BESTELLINGEN

(a) Alle offertes opgesteld door de Verkoper zijn niet-bindend en worden beschouwd als een uitnodiging om te contracteren, en de partijen zullen enkel een contractuele relatie aangaan in overeenstemming met het onderstaande. Bestellingen van de Klant zijn bindend voor de Klant.
(b) Alle bestellingen zijn onderworpen aan goedkeuring door de Verkoper en de overeenkomst wordt slechts geacht gesloten te zijn ofwel wanneer de Verkoper een schriftelijke orderbevestiging stuurt, ofwel wanneer de Verkoper de bestelde goederen verzendt of diensten levert. Vergissingen in de orderbevestiging moeten schriftelijk aan de Verkoper gemeld worden en zulke melding moet door de Verkoper ontvangen worden binnen de drie dagen na ontvangst van de orderbevestiging. Na deze periode van drie dagen wordt de informatie in de orderbevestiging als correct beschouwd.
(c) Alle bestellingen zijn onderworpen aan kredietgoedkeuring door de Verkoper, die aan de hand van negatieve aanwijzingen over de kredietwaardigheid op elk moment de krediet- en betalingsvoorwaarden van de Klant mag wijzigen. Indien er redenen zijn voor de Verkoper om aan te nemen dat de liquiditeit van de Klant verslechterd is, mag de Verkoper verdere leveringen opschorten, totdat de Klant de bankgarantie onder artikel 8 gesteld heeft.
(d) De Klant aanvaardt om aan de Verkoper een schriftelijke bestelling te zenden ter bevestiging van alle mondelinge bestellingen, waarin de meegedeelde bevestigingsreferentie duidelijk aangegeven wordt, zodat de Klant en de bestelde goederen correct geïdentificeerd kunnen worden. Zoniet behoudt de Verkoper zich het recht voor om de bestelling niet uit te voeren.
(e) Indien de Verkoper een mondelinge bestelling verwerkt die niet bevestigd wordt door de Klant is de bestelling toch bindend voor de Klant.

3. SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

(a) De Klant moet zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van deze overeenkomst correcte informatie aan de Verkoper verschaffen (onder meer leveradres, bankrekeningnummers, de maatschappelijke naam, BTW-nummer en financiële informatie) en moet in zijn bestelling eventuele specifieke voorwaarden met betrekking tot de verkoopbaarheid van de goederen of de diensten of hun geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik specificeren.
(b) De Klant is verantwoordelijk voor het beveiligen van alle gegevens en moet de gepaste voorzorgen nemen tegen het verlies van die gegevens.
(c) Op het redelijk verzoek van de Verkoper, zal de Klant alle financiële gegevens aan de Verkoper bezorgen die nuttig zijn voor kredietcontrole.
(d) De Klant is volledig verantwoordelijk met betrekking tot om het even welke licentieovereenkomst die beïnvloed wordt door, betrokken is bij of verband houdt met het gebruik van de hieronder gekochte goederen of gepresteerde diensten en zal alle licentievoorwaarden naleven die door de fabrikant van de goederen worden verstrekt.
(e) De Klant zal alle lokale, Europese en Amerikaanse invoer- en uitvoerbepalingen naleven met betrekking tot de goederen of de diensten.
(f) De Klant zal de handleidingen van de producent voor de goederen en voor de diensten verricht door de Verkoper in acht nemen.

4. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN DE DIENST

(a) Bij levering aan de Klant zullen de goederen overeenstemmen met de door de fabrikant gegeven specificaties voor deze goederen en zal het door de Verkoper uitgevoerd werk aan de goederen voldoen aan de specificaties van de Klant in verband met dit werk, in de mate dat deze duidelijk gecommuniceerd werden in overeenstemming met artikel 3(a) en aanvaard zijn door de
Verkoper.
(b) Tenzij anders gespecificeerd, zijn de goederen verkocht door de Verkoper niet ontworpen, bedoeld of goedgekeurd voor gebruik in het kader van levensinstandhouding, levensondersteunende, nucleaire, militaire of andere toepassingen waarbij redelijkerwijze verwacht kan worden dat een probleem met het product kan resulteren in lichamelijke schade, overlijden of catastrofale eigendomsschade. Indien de Klant de goederen gebruikt of verkoopt voor zulke toepassingen: (i) erkent de Klant dat zulk gebruik of zulke verkoop op eigen risico van de Klant is; (ii) aanvaardt de Klant dat de Verkoper en de fabrikant niet aansprakelijk zijn, geheel of gedeeltelijk, voor enige vordering of schade ten gevolge van dit gebruik; en (iii) aanvaardt de Klant om
de Verkoper en de fabrikant van de goederen schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke vordering, schade, verliezen, kosten, uitgaven en aansprakelijkheid die voortspruiten uit of verbandhouden met zulk gebruik of zulke verkoop.
(c) De Verkoper is niet verantwoordelijk voor het aanpassen of wijzigen van goederen om ze in overeenstemming te brengen met wettelijke voorschriften die niet bestonden op het moment van de aanvaarding of het bestelling, tenzij zulks specifiek gevraagd werd door de Klant in overeenstemming met artikel 3(a) en aanvaard door de Verkoper.
(d) De Klant weet dat de productspecificaties van de goederen kunnen veranderen na verloop van tijd en dient zich dan ook op de hoogte te houden over de toekomstige specificaties en over de beschikbaarheid van de goederen en diensten. De Verkoper kan de ononderbroken beschikbaarheid van de goederen niet garanderen.
(e) Alle productspecificaties, reclame en enig andere publiek informatie voor de goederen zijn niet-bindend tenzij schriftelijk bevestigd in de orderbevestiging.
(f) Wanneer de Verkoper zelf diensten verleent aan de Klant, dan moeten die gedetailleerd beschreven worden en aanvaard worden door de Verkoper. Wanneer de Verkoper diensten verleent, zal de klant steeds, tenzij anders overeengekomen werd, als producent van de goederen beschouwd worden, en zal de Verkoper steeds handelen namens en op instructie van de Klant. De diensten van de Verkoper omvatten niet het aanvragen van bepaalde certificaten en registraties (onder andere CE, WEEE), of het labellen of aanbrengen van een merk. Alle diensten die de Verkoper levert zonder tegenprestatie moeten door de Klant gecontroleerd worden en zullen geen enkele verplichting in hoofde van de Verkoper meebrengen. Betaalde diensten veronderstellen steeds de medewerking en ondersteuning van de Klant. Tenzij anders overeengekomen houdt de dienst nooit een resultaatsverbintenis is.

5. LEVERING EN EIGENDOM

(a) De Klant erkent dat de leveringsdata meegedeeld door de Verkoper enkel ramingen zijn die louter indicatief en niet-bindend zijn, aangezien levering afhankelijk is van de tijdige ontvangst van deze goederen door de Verkoper van zijn leveranciers. De Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet-leveren op deze data.
(b) De levering van de goederen aan de vervoerder wordt beschouwd als levering aan de Klant, en alle risico’s gaan dan ook op dat moment over op de Klant.
(c) De Verkoper is gerechtigd om gedeeltelijke leveringen uit te voeren of leveringen in termijnen. Elk van die leveringen wordt beschouwd als een aparte overeenkomst en de AV zijn dan ook van toepassing op elk van die leveringen.
(d) De Klant zal de goederen bij hun levering inspecteren en de Verkoper onmiddellijk schriftelijk informeren over beschadigingen, defecten, verkeerde leveringen of verkeerde aantallen, ten laatste een week na de levering, waarna de goederen geacht worden definitief aanvaard te zijn, tenzij het gaat om een verborgen defect of een defect dat niet gedetecteerd kan worden op basis van een normale inspectie. Indien de Klant nadien een verborgen defect ontdekt, verwittigt hij de Verkoper binnen de week. Indien de Verkoper de goederen op verzoek van de Klant aan een derde levert, dan is de Klant ervoor verantwoordelijk dat deze derde overeenkomstig handelt.
(e) De eigendom van de goederen gaat pas over op het ogenblik van volledige betaling van de prijs, de hoofdsom zowel als eventuele intresten en schadevergoedingen. De Klant zal de goederen duidelijk gescheiden van andere producten van de Klant opslaan en ze duidelijk markeren als eigendom van de Verkoper.
(f) De Klant heeft het recht de goederen te verkopen aan derden als gewone handelstransactie, op voorwaarde dat de Klant al zijn rechten ten aanzien van deze derde-Klant aan de Verkoper overdraagt. De Verkoper aanvaardt dergelijke overdracht. De Verkoper geeft een de Klant een herroepbare volmacht om diens klant te factureren en betaling te ontvangen namens de Verkoper, tenzij de Klant in gebreke blijft te betalen of wanneer de Verkoper aanwijzingen heeft dat het krediet van de Klant aan het wankelen is. De Klant is niettemin verplicht alle bedragen te betalen die hij verschuldigd is onder deze overeenkomst.
(g) In geval van directe levering aan de klant van de Klant, of in geval van levering door de Klant vooraleer door de Verkoper volledige betaling ontvangen is, zal de Klant zijn verplichtingen onder dit artikel opleggen aan zijn klant.

6. PRIJS

(a) Tenzij anders bepaald, zijn de door de Verkoper meegedeelde prijzen:
(i) exclusief BTW en exclusief enige andere belastingen;
(ii) exclusief vervoer, verpakking, douane, assemblage, installatie en verzekering;
(iii) exclusief enige vrijgavecertificaten (zoals bijvoorbeeld CE certificaten, indien de Verkoper integratiediensten verricht); en de Verkoper zal het recht hebben om toeslagen te factureren voor de hierboven vermelde items.
(b) De prijzen zijn zoals aangeduid door de Verkoper en zijn van toepassing voor de periode vermeld in de prijsopgave van de Verkoper. Indien er geen periode is vermeld, zijn de prijzen van toepassing gedurende dertig (30) dagen. Niettegenstaande het voorgaande heeft de Verkoper het recht de prijzen te verhogen in geval van een objectieve verhoging van de kosten van de Verkoper, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot de kosten voor wisselkoersen, leveringen door derden, en andere omstandigheden buiten de redelijke controle van de Verkoper of contractbreuk door de Klant. De Verkoper deelt de nieuwe prijzen schriftelijk mee aan de Klant en nodigt de Klant uit deze prijzen te aanvaarden. Wanneer partijen het binnen een redelijke periode niet eens kunnen worden over de nieuwe prijzen, mag de Verkoper de overeenkomst beëindigen en de openstaande bestellingen annuleren.
(c) De Verkoper mag verhoudingsgewijs de prijzen aanpassen of hogere prijzen aanrekenen ook voor goederen die al gefactureerd werden, wanneer de Klant niet de hoeveelheden bestelt die de basis vormden voor een prijsofferte.

7. BETALING

(a) Een factuur is betaalbaar bij ontvangst, zonder compensatie of vermindering, en zal betaald worden binnen de dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum, door middel van overschrijving, tenzij de
Verkoper andere betalingsvoorwaarden heeft bepaald. Betaling door middel van cheque of wissel wordt enkel aanvaard mits uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Verkoper. De kosten van betaling (waaronder, maar niet beperkt tot, kosten van overschrijving) zijn steeds voor rekening van de Klant.
(b) De Verkoper behoudt zich het recht voor om leveringen op te schorten wanneer de betaling niet ontvangen is in overeenstemming met artikel 7(a), in overeenstemming met andere schriftelijk overeengekomen betalingstermijnen of indien er indicaties zijn van een verslechterde financiële situatie van de Klant.
(c) Alle facturen die onbetaald zijn op hun vervaldatum, zullen zonder voorafgaande kennisgeving van rechtswege vanaf de factuurdatum verhoogd worden met interest van 10% per jaar, die verschuldigd is op maandbasis. Bovendien zal van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn. zonder afbreuk te doen aan het recht van de Verkoper om volledige schadevergoeding te eisen voor de effectief geleden schade.
(d) Reductie voor contante betaling of enig andere reductie wordt enkel toegekend wanneer dit schriftelijk overeengekomen is.
(e) Alle openstaande facturen worden van rechtswege opeisbaar wanneer de Klant niet tijdig betaald heeft of wanneer hij op een andere manier de bepalingen van deze AV niet nakomt.
(f) De Klant heeft niet het recht om zich op een retentierecht van welke aard ook te beroepen, prestaties met betrekking tot schadevergoedingen in te houden of om het even welke bedragen te compenseren tenzij deze rechten gebaseerd zijn op een uitspraak van de rechtbank of de tegenvordering schriftelijk door de Verkoper erkend is.

8. BANKGARANTIE

De Klant dient tot nakoming van zijn betalingsverplichtingen op het eerste verzoek van de Verkoper een bankgarantie te stellen bij een erkende Europese kredietinstelling of elke andere zekerheid te stellen die redelijkerwijze door de Verkoper gekozen wordt. De Verkoper heeft te allen tijde het recht deze bankgarantie te eisen, zowel vooraleer enige levering heeft plaatsgevonden als tijdens en na de uitvoering van de levering. Zolang de Klant de bankgarantie niet gesteld heeft, mag de Verkoper elke (verdere) levering op te schorten, zonder dat de Klant of een derde recht heeft op enige schadevergoeding.

9. TEKENINGEN ENZ.

(a) Elke tekening, beschrijvende gewichten, dimensies en de beschrijvingen en illustraties vervat in de verkoopsliteratuur, prijslijsten, performantieschattingen of andere specificaties gegeven door de Verkoper, zijn enkel benaderingen: zij maken geen deel uit van de overeenkomst, noch houden zij een garantie in. Zij binden de Verkoper niet. Bovendien zullen tekeningen en technische documenten, uitgebracht voor of na het sluiten van de overeenkomst, voor het gebruik door of ter informatie van de Klant en andere informatie die de Verkoper aan de Klant kan geven, waaronder specificaties, niet gekopieerd, gereproduceerd of medegedeeld worden aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.
(b) De specificaties van de producten kunnen variëren na verloop van tijd.

10. BEPERKTE GARANTIE VAN DE VERKOPER

(a) Indien, na behoorlijk onderzoek door de Klant, blijkt dat de goederen niet voldoen aan de specificaties van de fabrikant of dat het door de Verkoper uitgevoerde werk niet voldoet aan de specificaties van de Klant, of, voor betaalde diensten, wanneer zij niet aan de normale kwaliteit voldoen, zal de aansprakelijkheid van de Verkoper als volgt beperkt zijn: de Verkoper kan besluiten
(i) aan de Klant het bedrag van de marktprijs van deze goederen of diensten (zonder interest en in elk geval beperkt tot de aankoopprijs) terug te betalen,
(ii) deze goederen te herstellen, of
(iii) deze goederen te vervangen of de diensten te leveren, op voorwaarde evenwel dat de Klant het defect voldoende bewijst en dat de goederen teruggestuurd worden naar de Verkoper.
Herstel of vervanging van de goederen verlengt de garantietermijn niet.
(b) De Klant kan zich niet beroepen op de garantie als hij zijn verplichtingen onder artikel 5 (d) niet heeft nagekomen. De Klant is verplicht de Verkoper onmiddellijk en in geen geval later dan een week na de ontdekking daarvan, op de hoogte te brengen van een defect of een fout bij zijn klant of eender welke eindgebruiker.
(c) Elke garantie verstrijkt in elk geval na 12 maanden na levering.
(d) De Verkoper zal elke overdraagbare garantie en schadeloosstelling die de Verkoper ontvangt van de fabrikant van de goederen of diensten overdragen aan de Klant, inclusief de overdraagbare garanties en schadeloosstellingen met betrekking tot inbreuken op octrooien, in welk geval er geen afzonderlijke garantie zoals onder artikel 10 (a) door de Verkoper gegeven wordt.

11. TERUGGEZONDEN GOEDEREN EN ANNULERINGEN

(a) De Verkoper zal geen enkele teruggave van goederen aanvaarden zonder een Return Material Authorisation ("RMA"), die door de verkoper enkel om objectieve en gegronde redenen toegekent zou worden. Een verzoek om de goederen terug te zenden omwille van zichtbare defecten moet ingediend worden binnen zeven (7) dagen vanaf de ontvangst. Een verzoek om goederen terug te zenden omwille van verborgen defecten moet ingediend worden binnen zeven (7) dagen na de ontdekking ervan en ieder geval ten laatste 12 maanden na de ontvangst van de goederen. De Klant verliest het recht om Goederen terug te sturen wanneer hij deze termijnen niet respecteert. Goederen en toebehoren moeten in de originele transportverpakking van de fabrikant, inclusief alle verpakkingsmaterialen, teruggezonden worden. Alle terug te zenden goederen zullen teruggezonden worden na voorafgaandelijke betaling van de vervoerskosten, en op de wijze bepaald in de RMA. Indien gesteld wordt dat de teruggezonden goederen defecten vertonen, dient een volledige beschrijving van zowel de aard van het defect, als de datum en de omstandigheden van de ontdekking daarvan bij de teruggezonden goederen ingesloten te worden. Indien de Verkoper toestemt met een teruggave of annulering van de goederen, behoudt zij zich het recht voor om teruggave- of annuleringskosten aan te rekenen, inclusief deze kosten zoals gespecifieerd in de RMA.
(b) Indien de Klant goederen onder garantie terugstuurt en deze goederen blijken geen gebreken te vertonen, dan draagt de klant alle kosten, waaronder de transport-, verwerkings- en inspectiekosten.
( c) In geval van annuleringen door de klant tussen de bestelling en de levering, is een annuleringskost van 70% van de bestelde waarde verschuldigd.

12. EXONERATIE VAN AANSPRAKELIJKHEID

(a) De Verkoper is aansprakelijk voor (i) diens eigen opzettelijke fout of grove nalatigheid, (ii) diens eigen bedrog, (iii) de schade die voortvloeit uit de dood of persoonlijke verwonding, veroorzaakt door de nalatigheid van de Verkoper, zijn personeel, zijn aangestelden of zijn agenten of (iv) de schade gebaseerd op ander dwingend recht dat niet toelaat om de aansprakelijkheid van de Verkoper te beperken. Alle andere aansprakelijkheid wordt verder uitdrukkelijk uitgesloten.
(b) De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot de directe schade en omvat deze geen indirecte of gevolgschade. Derhalve worden onder meer uitgesloten: inkomstenverlies, omzetverlies, verlies door sluiting, verhoogde fabricagekosten of operationele kosten, cliënteelverlies, reputatieverlies. Het verhaal van de Klant op de Verkoper zal de door de Klant betaalde aankoopprijs van de goederen die aanleiding geven tot een claim niet overstijgen ongeacht de aard van deze claim, hetzij contractueel, buitencontractueel, op basis van de garantie of op andere basis.
(c) De Verkoper is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan sofware programma's gedurende de herstelling of upgrade van de goederen, onafhankelijk van het feit of zij al dan niet onder garantie zijn.
(d) De exoneratie van aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel 12 is ook van toepassing op de werknemers van Verkoper en alle andere personen die in zijn naam handelen.

13. OVERMACHT

(a) Indien de Verkoper op enig moment niet in staat is om een contractuele verplichting uit te voeren of indien er verlies, schade, verwonding of vertraging bij de levering is, ten gevolge van of veroorzaakt door een oorzaak buiten de controle van de Verkoper, zoals onder meer (maar zonder afbreuk aan de algemene draagwijdte van het voorgaande) het plegen van een misdrijf door derden, het tekort aan grondstoffen, een oorlogsdaad (hetzij erkend of niet), terrorisme daad, burgeroorlog, een burgerlijke opstand, een ongeluk, stakingen of lock-outs, menselijke rampen, natuurrampen, of een beperking opgelegd door een lokale gemeentelijke of regeringsautoriteit (douaneautoriteiten inbegrepen) hetzij Belgische of buitenlandse, dan worden de levering en de andere verplichtingen voor de Verkoper geschorst en zal de tijd van de Verkoper om zulke verplichting uit te voeren, worden verlengd met de duur van zulke vertraging of, indien de overmacht langer dan 4 weken duurt, mag de Verkoper, naar eigen keuze, de bestelling of het resterende deel hiervan annuleren door loutere kennisgeving aan de Klant zonder verdere aansprakelijkheid.
(b) Indien in zulke omstandigheden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd wordt, is de Klant gehouden om de Verkoper op een pro-rata basis te betalen voor elk goed of elke dienst die geleverd werd.

14. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN SOFTWARE

(a) De Klant erkent dat de rechten met betrekking tot merken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de goederen, niet overgedragen
worden aan de Klant, tenzij op uitdrukkelijke en schriftelijke wijze toegestaan.
(b) De Klant aanvaardt om de Verkoper te vrijwaren tegen alle vorderingen, schade, kosten (inclusief juridische kosten berekend op basis van een volledige schadeloosstelling), gemaakt door eender welke persoon of vennootschap die de Verkoper zou kunnen oplopen, ten gevolge van het werk uitgevoerd overeenkomstig de specificaties van de Klant, of voor inbreuken op enig intellectueel eigendomsrecht ten gevolge van zulk maatwerk.
(c) Indien een bestelling software of andere intellectuele eigendom omvat, is de software of andere intellectuele eigendom die de Verkoper ter beschikking stelt aan de Klant, onderworpen aan het auteursrecht en de gebruikerslicentie waarvan de algemene voorwaarden uiteengezet zijn in de licentieovereenkomst die bij de software of intellectuele eigendom gevoegd is. Niets in deze AV kan geïnterpreteerd worden in de zin dat het enig recht of enige licentie toekent om software te gebruiken op een wijze of voor een doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de licentieovereenkomst. Tenzij schriftelijk anders bepaald door een bevoegde vertegenwoordiger van de Verkoper, is de Verkoper niet de licentiegever en verwerft de Klant de licentie rechtstreeks van de fabrikant of van de licentiegever van de fabrikant.

15. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Verkoper zal de informatie die hij verzamelt over de Klant behandelen in overeenstemming met de EU principes in verband met de bescherming van persoonsgegevens en de implementering daarvan in het toepasselijke nationale recht van de Verkoper en andere wetgeving daaromtrent. De Klant heeft het recht zijn persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren als ze onjuist blijken, in overeenstemming met de EIZO Privacy Protection Policy, die beschikbaar is op verzoek.

16. ONDERAANNEMING

De Verkoper behoudt zich het recht voor om elk deel van het werk of levering van elk goed of elke dienst in onderaanneming uit te besteden.

17. CLAIMS VAN DERDEN

De overeenkomst of overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, gelden enkel tussen de Klant en de Verkoper. Geen derde partij verwerft enig recht tegen de Verkoper en de Verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid tegenover een derde partij voorspruitende uit of in verband met enige overeenkomst. Bovendien zal de Klant de Verkoper schadeloos stellen tegen elke vordering, juridische actie of eis van buitencontractuele of andere aard van een derde partij, direct of indirect
voortspruitende of verbandhoudend met de goederen (of het gebruik ervan) of van de geleverde diensten, in de mate dat zulke vordering, juridische actie of eis is veroorzaakt door of toe te schrijven aan, zelfs gedeeltelijk, aan de Klant.

18. OVERDRACHT

De overeenkomst waarvan deze AV deel uitmaken, mogen door de Verkoper zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant in hun geheel of gedeeltelijk overgedragen worden. De Klant zal deze AV of het voordeel ervan niet overdragen of plannen dat te doen aan een andere persoon zonder de schriftelijke toestemming van de Verkoper.

19. TITELS

De titels van deze AV zijn enkel gemakshalve en hebben geen effect op de interpretatie van de AV.

20. AFSTAND

Het nalaten van de Verkoper om bij enige gelegenheid aan te dringen op de uitvoering van deze AV zal niet beschouwd worden als een afstand van een inbreuk van de Klant of aanvaarding van enige afwijking op deze AV.

21. KENNISGEVING

Elke kennisgeving die vereist is in deze AV moet schriftelijk gebeuren.

22. BEEINDIGING

1. De Verkoper mag, onder voorbehoud van zijn recht om schadevergoeding te eisen, deze overeenkomst beëindigen mits schriftelijke kennisgeving indien:
(a) uitzonderlijke omstandigheden elke professionele samenwerking tussen de Partijen uiteindelijk onmogelijk maakt;
(b) de Klant zijn verplichtingen onder de overeenkomst, onder deze AV of op basis van de wet niet nagekomen is, in de mate dat deze situatie niet hersteld werd door de Klant binnen een redelijke termijn;
2. Wanneer de Verkoper de overeenkomst beëindigt, mag de Verkoper elke bevestigde levering opschorten en annuleren, en alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisen.

23. BEVOEGDHEID

Deze AV zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van België, de VN Conventie voor de Internationale Verkoop van Goederen uitgesloten, en de rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor alle betwistingen die voortvloeien uit en of verband houden met deze AV, of in verband met eender welke bestelling, contract, levering van goederen of diensten tussen de Verkoper en de Klant. Niettemin behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Klant te dagvaarden op diens maatschappelijke zetel.